Lenke til arrangementet:

Årsmøtet 24. mars kl. 19:00 – digitalt på Teams.

 • Møt opp i god tid!
 • – gjerne ca. kl. 18:30. Sett deg på «Mute» og «Kamera av» frem til møtet starter.
 • Ved tidlig oppmøte –  hjelper du oss med oversikten på deltakerne.
Dokumentene legges ut her senest 1 uke før årsmøtet.

 

Dokumenter

Innspill til årsmøtet

Signert årsmøteprotokoll

Signert årsmøteprotokoll årsmøte 2021 Snøgg fotball

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning (og revisors beretning).
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, (antall) styremedlem og (antall, (minst ett)) varamedlem(mer).
  2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Valg

 1. Ledere og nestledere velges enkeltvis.
 2. Øvrige medlemmer velges samlet.
 3. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Større saker krever dialog

Større saker med behov for grundig diskusjon, kan med fordel deles opp – eller utsettes til det er mulig å møtes i et fysisk møte.

Noen saker kan utsettes

Det haster mest å
 1. Gjennomføre valg
 2. Godkjenne regnskap,
 3. Etablere medlemskontingent
Dette må vedtas på digitalt årsmøte 24. mars.
Innledende informasjon og kort diskusjon fungerer greit på et digitalt årsmøte.
Store saker kan være vanskelig for medlemmene å følge på et digitalt møte.

Årsmøtet kan deles i 2 deler

For å få en god og forsvarlig saksbehandling og belysning av sakene,
 • er det åpnet for å dele årsmøtet i del 1 og del 2.
 • Årsmøtet kan si det er behov for et ekstraordinært årsmøte i mai / juni
  (når vi kan samles på Snøgghuset igjen).

Har du forslag til saker?

 • Send ditt forslag til årsmøtet senest 10. mars.
Send ditt forslag til:
 • dagligleder@sksnogg-fotball.no eller til styreleder
 • hanne.thurmer@live.no
Sammen med forslag:
 • Skriv ditt fulle navn i e-posten
 • Er du spiller, foresatt eller lignende?
 • Skriv hvilket lag / årskull du tilhører

Vi heier på deg

 • som engasjerer deg i hvordan Snøgg fotball bør være fremover